Меню Закрити

Положення про проведення заходів ВАР 2022

       З метою приведення заходів ВАР у відповідність до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» та можливості отримання його учасниками балів безперервного професійного розвитку (БПР) виконком Всеукраїнської асоціації рентгенологів (ВАР) 18 січня 2022 року затвердив «Положення про проведення фахових шкіл, семінарів та інших заходів інформальної післядипломної освіти радіологів Всеукраїнською асоціацією рентгенологів», що наведено нижче, та 20 січня подав заяву до Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України про намір бути Провайдером заходів БПР.

       Затверджено виконкомом ВАР

                                                                            18 січня 2022 р., протокол №1/2022

Положення про проведення фахових шкіл, семінарів та інших заходів інформальної післядипломної освіти радіологів Всеукраїнською асоціацією рентгенологів

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Всеукраїнської асоціації рентгенологів (ВАР) є постійне підвищення професійного рівня своїх членів. 

З цією метою щорічно ВАР проводить низку заходів інформальної освіти для радіологів, зокрема курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М.І. Спузяка, яка була створена викладачами кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) та кафедри радіології (тепер – кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки) Національної медичної академії післядипломної освіти (тепер – Національного університету охорони здоров’я України) ім. П.Л. Шупика, та школи цифрових технологій разом з Центром рентгенівських технологій Асоціації радіологів України. До проведення заходів ВАР залучаються також Українська асоціація рентген-лаборантів та радіологічних технологів та Видавниче-інформаційний центр «Медицина України».

Метою кожного заходу є поглиблене висвітлення актуальних питань радіологічної візуалізації у певному розділі радіології за рівнем доказової медицини з метою оновлення та закріплення знань, отриманих при формальній освіті, знайомство з новими методами діагностики різних захворювань та технологіями візуалізації, організаційно-технічними заходами забезпечення ефективності та безпеки радіологічних досліджень.

Програма заходів та їх тематика розробляється виконкомом ВАР в кінці кожного року на підставі пропозицій, поданих учасниками проведених заходів при підведенні їх підсумків, а також пропозицій, поданими регіональними осередками ВАР, щодо найбільш актуальних питань для практичної радіології.

До читання лекцій на школах, як правило, залучаються викладачі закладів вищої освіти та радіологи, які мають досвід виступів на міжнародних радіологічних заходах. З короткими доповідями про клінічні випадки можуть виступати радіологи, рекомендовані керівниками обласних осередків ВАР та головними обласними спеціалістами з напрямку «Радіологія», а з короткими доповідями про результати наукових досліджень у певному напрямку – аспіранти та пошукувачі за рекомендаціями наукових керівників та завідувачів кафедрами, до якої вони прикріплені.

Програма одноденного заходу має бути розрахована на не менше 6 навчальних годин, а програма дводенного заходу – на 12.

 Положення про оцінку заходів ВАР на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

До програм шкіл, як правило, включаються лекції, доповіді та майстер-класи, які пройшли апробацію у формальній освіті та на національних та міжнародних радіологічних форумах, що певною мірою свідчить про дотримання їх авторами принципів академічної доброчесності та доказової медицини і не потребує додаткових перевірок. Проте у разі виявлення факту порушення принципів академічної доброчесності та доказової медицини під час проведення заходу ВАР відмовляється від співробітництва з лектором чи доповідачем, який таке порушення допустив.

Факт порушення принципів академічної доброчесності та доказової медицини має бути зафіксованим заявою на адресу виконкому ВАР від людини, яка виявила порушення, з наведенням відповідних доказів. 

Виконком ВАР протягом 10 днів розглядає подану заяву і приймає рішення щодо підтвердження факту порушення принципів академічної доброчесності та доказової медицини або його спростування. У випадку підтвердження такого порушення інформація про нього разом з рішенням виконкому розміщується на сайті ВАР.

В разі публікації матеріалів заходу БПР, в комісію (оргкомітет) ВАР подаються відповідні публікації статті, тези доповіді, доповіді (презентації) фахівців, що подали заявку для участі в заході БПР. Перевірка всіх видів робіт на наявність ознак академічного плагіату обов’язково передує всім іншим процедурам розгляду й проводиться відповідно чинних вимог та положень.

За рішенням комісії з розгляду матеріалів БПР можуть бути прийняті такі рішення:

– Рекомендувати для проведення матеріалів заходу;

– Усунути зауваження щодо дотримання принципів академічної доброчесності та доказової медицини;

– Не рекомендувати до заходів БПР.

У випадку прийнятого рішення «Усунення зауваження щодо дотримання принципів академічної доброчесності та доказової медицини» матеріали БПР розглядаються комісією повторно.

2. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів ВАР та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

Всі учасники заходів ВАР мають уникати конфлікту інтересів.

З метою запобігання впливу приватних інтересів та промоції лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у лекціях та доповідях, включених до основної програми освітнього заходу ВАР, потрібно уникати використання назв конкретних торгових марок, моделей медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

Фінансування заходів здійснюється за рахунок організаційних внесків учасників заходів БПР та компаній, які беруть участь у міні-виставках, що проводяться під час заходів ВАР. До програми заходів рекламні виступи компаній, як правило, не включаються. Проте такий виступ може відбутися. При цьому в програмі буде позначено, що доповідь рекламна і її час не враховується в учбові години заходу. 

До програми навчальних заходів ВАР не включаються заходи, які можуть проводитися разом з операторами ринку радіологічного обладнання та контрастних речовин.

З метою запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів ВАР та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг ВАР не проводить безпосередньо або з залучення третіх осіб діяльність, пов’язану з виробництвом, торгівлею, імпортом діагностичної апаратури та фармацевтичних засобів; не приховує наявність правовідносин з особами, якими провадиться діяльність з виробництва, торгівлі та імпорту діагностичної апаратури та фармацевтичних засобів; не рекламує торгові назви фармацевтичних засобів або виробів під час проведення заходів БПР; провадить діяльність відкрито, прозоро, на основі академічної доброчесності; виконує норми даного положення під час проведення заходів БПР та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами фармацевтичних засобів, медичних виробів або послуг.

Факт наявності конфлікту інтересів чи можливості його виникнення має бути зафіксований заявою на адресу виконкому ВАР з наданням змісту виявленого конфлікту інтересів та доказів  його наявності. Виконком ВАР має розглянути подану заяву протягом 10 днів та у випадку підтвердження наявності конфлікту інтересів вжити невідкладних заходів щодо його усунення. У разі виявлення конфлікту інтересів під час проведення заходу заявник має звернутися до відповідального за проведення даного заходу члену виконкому ВАР з метою невідкладного його усунення.

Методологія оцінювання набутих знань та якості проведеного навчального заходу

Оцінювання практичних навичок, набутих під час заходів БПР здійснюються відповідальними особами за проведення заходу (членами організаційного комітету, викладачами тренінгу та/або майстер-класу). 

Перелік форм оцінювання набутих знань та практичних навичок не є вичерпним та включає зокрема: опитування (відкриті, тестові та ін. запитання) в усній чи письмовій формах; ситуаційні задачі, набори зображень променевих методів дослідження).

Оцінювання знань та практичних навичок, набутих під час заходів БПР може здійснюватися з використанням комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення очно та дистанційно.

Рекомендований перелік критеріїв оцінювання набутих знань та практичних навичок не є вичерпним та включає зокрема наступні: оцінювання практичних навичок (комісією (оргкомітетом) чи автоматично); допуск до нарахування балів за умови надання 75% правильних відповідей на запитання форми оцінювання тощо.

У разі надання менше 75% правильних відповідей на запитання форми оцінювання фахівцем комісія (оргкомітет) може призначити або не призначити  повторне проходження оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок.

У разі надання менше 75% правильних відповідей на запитання форми оцінювання фахівцем (та в разі такого ж результату при повторному проходженні оцінювання) комісія (оргкомітет) приймає рішення про визнання результатів оцінювання незадовільними. Сертифікат фахівцеві у цьому випадку не видається.

Для оцінки якості проведеного навчального заходу при підведенні підсумків також проводиться письмове анкетування його учасників, під час якого вони оцінюють актуальність висвітлених питань та доцільність їх розгляду у подальшому, найбільш цікаві лекції, доповіді та майстер-класи, якість організації та проведення заходу, а також пропозиції щодо тематики наступних навчальних заходів.

Звіти про проведені заходи розміщуються на сайті ВАР, а також у журналі «Радіологічний вісник».

Положення про запобіганняконфлікту

Положення про методологію набутих знань

Положення про оцінку
заходів

Читайте також

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x